Aýa raıy
Nýr-Sýltan +7 °S
Almaty +14 °S
valıýta baǵamy
USD 449.85
EUR 485.43
RUB 5.71
CNY 70.69

Ikkı ııllık tanaffýsdan sўng Sўnggı qўnǵıroq ananavıı tarzda  ўtkazıladı

2022 jyldyń 25 mamyr 2022 07:52

NUR-SULTAN. Kazinform - Býgýn ananavıı tarzda Qozoǵıstonnıng barcha maktablarıda ıkkı ııllık karantından sўng «Sўnggı qўnǵıroq» marosımı bўlıb ўtmoqda, deb habar beradı Kazinform.

Qozoǵıston Talım va fan vazırlıgı malýmotlarıga kўra, bý ııl 170 mıngdan ortıq ўqývchı maktabnı bıtıradı. Ýlarnıng 8 mıng nafardan ortıǵı «Oltın belgı» kўkrak nıshonıga davogarlardır.

«Sўnggı qўnǵıroq – ўqıtývchı va ўqývchılar ўqýv ıılını sarҳısob qıladıgan, ўqývchılar erıshgan ıýtýqlarnı nıshonlaıdıgan qızıqarlı va mýҳım tadbırdır. Bý ııl epıdemıologık vazııat maktab bılan haırlashıshnı nıshonlashga ımkon beradı. Bıroq, ý maktab ıchıda tashkıl etılıshı kerak. Talım mýassasalarıga barcha zarýr tavsııa va kўrsatmalar berıldı. 2022 ıılda mamlakatdagı 3,5 mıllıondan ortıq ўqývchı ýchýn sўnggı qўnǵıroq chalınadı. Bý ııl 8 mıng 139 nafar bıtırývchı «Oltın belgı» kўkrak nıshonıga davogar, – deıdı Maktabgacha va ўrta talım qўmıtası raısı Gýlmıra Karımova.

Sўnggı qўnǵıroq baıramını mamlakatdagı barcha ýmýmtalım maktablarıda bır vaqtda ўtkazısh rejalashtırılgan. Bıtırýv kechası talım mýassasası tomonıdan tashkıl etılıshı va ўtkazılıshı kerak.

Ohırgı qўnǵıroqda qýııdagı tadbırlar taqıqlanadı:

- baıramnı ўtkazısh ýchýn anımatorlar, tadbır agentlıkları, rassomlar, pýllık hýsýsıı stýdııalarnı jalb qılısh;

- baıram dastýrhonı ezmoq;

- ıjaraga olıngan avtomashınalarnı jalb qılgan ҳolda shaҳar (týman) bўılab ekskýrsııa qılısh;

- maktab mamýrııatı va ўqıtývchılarıga sovǵalar olısh ýchýn mablaǵ tўplash;

- Kўngılochar mýassasalarda bıtırýv kechasını tashkıl etıshga ıўl qўıılmaıdı.

Eslatıb ўtamız, bý ııl bıtırývchılarga attestat topshırısh marosımı 16-17 ııýn kýnları bўlıb ўtadı.

9-sınf ўqývchıları ýchýn ımtıҳonlar 28 maı va 6 ııýn kýnları bўlıb ўtadı. Ýlar qozoq va rýs tıllarıdan ımtıҳon topshırıb, ınsho ezadılar. 31 maı kýnı algebra fanıdan ezma ımtıҳon topshıradı. 3 ııýn kýnı esa qozoq maktabıda rýs tılı, rýs maktabıda qozoq tılı ezıladı. 6 ııýn kýnı ıakýnıı ımtıҳon tanlangan fan bўııcha ezma ımtıҳon bўladı.

11-sınf ўqývchıları, ıanı maktab bıtırývchıları 27 maıdan 10 ııýnga qadar ımtıҳon topshırıshadı. Bırınchı ımtıҳon 27 maı kýnı algebra fanıdan va analız asoslarıdan ezma shaklda, ıkkınchı ımtıҳon 30 maı kýnı talım tılı bўııcha ўtkazıladı. 2 ııýn kýnı Qozoǵıston tarıhıdan oǵzakı ımtıҳon topshıradı. 7 ııýn kýnı qozoq maktabıda rýs tılı, rýs maktabıda qozoq tılı ezıladı. ıAkýnıı ımtıҳon 10 ııýn kýnı tanlangan fan bўııcha ўtkazıladı.

Shýnıngdek, kelası ııldan boshlab «Oltın belgı» nomzodlarıga qўııladıgan talablar kýchaıadı. Bırınchıdan, ýmýmıı ўrta talım ўqýv rejasıga kўra, 10 va 11-sınflarda choraklık, ııllık va ıakýnıı baҳolar 5 ta bўlıshı kerak. Shýnıng ýchýn keııngı ııl 10 va 11-sınflarda nafaqat ııllık va ıakýnıı baҳolar, balkı choraklık, ııllık va ıakýnıı baҳolar ҳam ҳısobga olınadı. Ikkınchıdan, ýmýmıı ўrta talımnı tamomlagandan sўng Nazarboev ıntellektýal maktabları negızıda algebra va analız asosları fanıdan ıakýnıı attestatsııadan ўtıshı kerak. Ýchınchı talab - nomzod asosıı talım tўǵrısıdagı alo sertıfıkatga ega bўlıshı kerak. Demak, ý 9-sınfgacha ıahshı ўqıshı kerak.

Talım grantlarıga kelsak, 2022-2023 ўqýv ıılıda davlat talım býıýrtmaları ҳajmı 88 mıngdan oshadı. Shýndan bakalavrıat - 73 mıng, magıstratýra - 33 mıngdan ortıq va doktorantýra - 1890 ўrın.

Jorıı ıılda 42 mıngdan ortıq davlat grantı ekı 60 foızı tehnık mýtahassıslıklarga ajratıladı. Býndan tashqarı, Atıraý va Manǵıstaý vıloıatlarınıng aҳolı zıch joılashgan ҳýdýdları eshları ýchýn 10 mıngta grant ajratılmoqda.

Shýnıngdek, «Serpin» dastýrı bўııcha 3653 ta grant ajratıldı. Shýnıngdek, horıjlıklarga 490 ta grant ajratıladı. Ýlardan 150 tası Markazıı Osıe davlatları fýqaroları ýchýn, 100 tası esa Islom ҳamkorlık tashkılotı bıtırývchıları ýchýn mўljallangan.


Joǵary qaraı